• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hospitali-Tea Catering

Handelsnaam   : Hospitali-Tea Catering
Vestigingsadres   : Abraham Kuypersingel 9, 3332 HB Zwijndrecht
Telefoonnummer   : 06-51077997
KvK-nummer   : 24391064
Laatst gewijzigd   : 26-02-2020

Dit document is van toepassing op de consumentenklanten en zakelijke klanten die gebruik maken van de diensten van Hospitali-Tea Catering. Eventuele correspondentie kunt u sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of naar bovenstaand adres.

1 Definitie
In de algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: a. Opdrachtnemer: Hospitali-Tea Catering hierna te noemen: b. Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Hospitali-Tea Catering.

1.1Toepasselijkheid
De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij, leveringen door en betalingen aan Hospitali-Tea Catering. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf, schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door het plaatsen van een bestelling geeft de klant Hospitali-Tea Catering te kennen deze voorwaarden te aanvaarden.

1.2 Diensten
De diensten die Hospitali-Tea Catering aanbiedt is het verkopen en bezorgen van High Tea Catering, Lunch, Borrelplanken en High Wine arrangementen. Hospitali-Tea Catering behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Bestel - en levertijd
De klant kan voor een reservering van een High Tea Catering, Borrelplank, Lunch of High Wine arrangement, van maandag tot en met zondag hiervoor een offerte-aanvraag doen of reservering maken. Dit kan telefonisch, via e-mail of via het aanvraagformulier op de website. De arrangementen zijn in overleg voor iedere werkdag te reserveren. Hospitali-Tea Catering kan niet garanderen dat bestellingen die korter dan 7 dagen voorafgaand aan de afleverdatum worden geplaatst daadwerkelijk kunnen worden uitgeleverd. De opdrachtgever wordt hierover telefonisch of via e-mail op de hoogte gesteld.
Overschrijding van enige leveringstermijn door overmacht geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst te ontbinden. Op de volgende feestdagen: Nieuwjaarsdag, Koningsdag, 1e en 2e Paasdag en 1e en 2e Kerstdag zijn wij in principe gesloten. Is dit anders dan wordt dit op de website kenbaar gemaakt. Hospitali-Tea Catering is vanwege vakantieperiode een aantal keren per jaar gesloten. Ook dit zal op de website kenbaar worden gemaakt.
In geval van calamiteiten en natuurrampen behouden wij ons het recht bestelde producten niet af te leveren.

2.1 Uitstraling van producten
Ondanks dat wij ernaar streven dat de uitstraling van onze producten vergelijkbaar is met dat wat op de website wordt getoond, kunnen wij in alle redelijkheid niet garanderen dat uw bestelde gerechten er exact zo uitzien als online getoond omdat alles handwerk is en wij ook afhankelijk zijn van het seizoen en de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen.

3. Bezorging/aflevering van bestellingen
In geval van zakelijk opdrachtgevers wordt de bestelling afgeleverd bij de receptie indien deze aanwezig is. Hospitali-Tea Catering is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. In geval van particuliere zowel zakelijke opdrachtgevers, wordt verwacht dat er iemand op het in de bestelling opgegeven leveringsadres aanwezig is om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien blijkt dat er op het leveringsadres niemand aanwezig is, dan wordt de bestelling weer meegenomen en wordt er een afhaalbericht in de bus gedaan welke beschrijft dat u de bestelling dezelfde dag, alleen op een later tijdstip kunt afhalen op het vermelde afhaaladres. Het niet afhalen van de bestelling ontslaat u onder geen beding van u betaalverplichting. De opdrachtgever blijft in dit geval verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten.

3.1 Bezorging/aflevering van arrangementen zoals High Tea, High Wine, Borrelplanken en Lunch
Wij zijn altijd ruim op tijd aanwezig om het buffet klaar te zetten. Dit wordt vooraf overlegd met de opdrachtgever en is afhankelijk van het tijdstip waarop men wil gaan eten. Bestellingen kunnen ook worden afgehaald. Dit in overleg met de cateraar.

3.2 Bezorgkosten
Hospitali-Tea Catering berekend op elke bestelling bezorgkosten.
Bij het reserveren van een arrangement zoals een High Tea Catering, High Wine of Lunch zijn de bezorgkosten voor Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht gratis. Daarbuiten zijn er bezorg/ophaalkosten. De prijs hiervan is afhankelijk van de woonplaats en afstand in km’s.
Voor een borrelplank worden bezorgkosten gerekend.

4. Prijzen
Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.
Indien er een actiecode of korting wordt ingevoerd, kan afgeweken worden van het minimale bestelbedrag. De vermelde prijzen van een arrangement zoals High Tea Catering, Borrelplank, High Wine of Lunch, zoals vermeld op de website zijn exclusief BTW.

5. Betaling bestelling/reservering
Via het bestelformulier vermeld bij de High Tea Catering, High Wine, Borrelplank of de luncharrangementen, dient u uw bestelling of offerte-aanvraag in. Ter bevestiging van de bestelling ontvangt de opdrachtgever een bericht waarin de bestelling wordt bevestigd of de offerte-aanvraag in goede orde is ontvangen. Bij het plaatsen van een bestelling heeft u de keuze om vooraf via IDEAL te betalen, met een Tikkie of om met gepast geld contant bij aflevering te betalen.
Bij het reserveren van een arrangement zoals High Tea, High Wine of Lunch heeft u de mogelijkheid om 50% van het totaalbedrag vooraf te voldoen en na afloop van de opdracht en ontvangst van de factuur het resterende deel over te maken. Ook kunt u ervoor kiezen om het totaalbedrag in zijn geheel vooraf aan de opdracht per bank te voldoen.

6. Aansprakelijkheid
Hospitali-Tea Catering bevestigd de bestelling, bereidt de gerechten en levert deze uit. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het juist aanleveren van het aflever- en factureer adres. Nadat de opdrachtgever een bestelling online heeft ingediend, ontvangt de opdrachtgever per email een bevestiging aangaande; de bestelling, het afleveradres, de afleverdatum, de bezorgtijd en de kosten. Hetgeen in deze bevestiging staat beschreven is waaraan de opdrachtgever zich conformeert.

7. Annulering van telefonische of online bestellingen
Bestellingen die via de website, telefoon of via e-mail zijn gedaan en zijn bevestigd kunnen tot uiterlijk 48 uur voor levering kosteloos worden geannuleerd. Indien u een betaling gedaan heeft, wordt dit teruggestort.
Bestellingen die korter dan 48 uur voor aanvang worden geannuleerd, kunnen in verband met de inkopen en voorbereidingen niet meer worden geannuleerd. Het betaalde bedrag zal dan niet worden gestorneerd.

7.1 Annulering van arrangementen zoals High Tea, High Wine en Lunch.
De arrangementen kunt u kosteloos tot 2 weken voor aanvang annuleren. Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voorafgaand aan het event, dient 50% van het totaalbedrag te worden betaald. Bij annulering tussen 3 en 7 dagen dient 70% te worden betaald. Annuleert u de opdracht 48 uur voor aanvang dan dient het volledige bedrag te worden voldaan.
Bij het reserveren van verhuurartikelen gelden de voorwaarden van het verhuurbedrijf. Deze zullen dan ook in de bevestiging worden genoemd indien hier sprake van is.

8. Privacy statement
Hospitali-Tea Catering betracht zorgvuldigheid omtrent klanteninformatie. Wij zullen deze gegevens niet doorgegeven, noch verkopen aan derden. Ook zullen wij met in achtneming van de nieuwe Europese wet voor databescherming, de General Data Protection Regulation (GDPR) oftewel de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) uiterste zorgvuldigheid betrachten omtrent uw privacy en bescherming van zowel persoonsgegevens als data.

9. Klachtenafhandeling
Hospitali-Tea Catering is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de afspraken met de klant. U kunt klachten melden aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Elke klacht wordt door ons in behandeling genomen.

10. Nieuwsbrief en aanbiedingen/acties
Als u een bestelling bij ons plaatst, wordt u opgenomen in ons klantenbestand. Klanten ontvangen alleen op eigen verzoek een nieuwsbrief en/of aanbieding/actie van Hospitali-Tea Catering . U blijft daarna mail van ons ontvangen tot een eventuele afmelding. Wilt u geen nieuwsbrief of aanbieding meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

11. Intellectueel eigendomsrecht
Het is niet toegestaan om zonder toestemming van Hospitali-Tea Catering enig onderdeel van de website te kopiëren, aan te passen, te vertalen en/of uit te geven. Hebt u interesse een deel van onze site te gebruiken voor welk doeleinde dan ook, kunt u zich wenden tot info@hospitaliteacatering en een aanvraag daartoe indienen. Hospitali-Tea Catering, alsmede deze overeenkomst vallen onder Nederlands recht.

12. Allergenenwetgeving
Sinds 13 december 2014 is de Allergenenwetgeving van kracht. Hospitali-Tea Catering is niet verantwoordelijk voor de ingrediënten die worden gebruikt voor het eten. De opdrachtgever heeft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid om duidelijk vooraf aan te geven waar hij of zij een voedselallergie voor heeft zodat wij kenbaar kunnen maken of wij hieraan kunnen voldoen en indien dit zo is hier rekening mee kunnen houden.

13. Diversen
De klanten van Hospitali-Tea Catering dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door Hospitali-Tea Catering geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Hospitali-Tea Catering garandeert niet dat de aan de koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrechten van derden.

14. Overmacht
In geval van overmacht heeft Hospitali-Tea Catering het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit de klant schriftelijk uiterlijk 24 uur na bestelling mede te delen en zulks zonder dat Hospitali-Tea Catering gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.